James Cheriton

Senior Sales Executive

James joined Angel in 2022 and is Senior Sales Executive.